METU KONKURSA

 “BIROJU ĒKU KOMPLEKSA IZVEIDE RĪGĀ, KVARTĀLĀ STARP ELIZABETES, ERNESTA BIRZNIEKA-UPĪŠA, DZIRNAVU UN SATEKLES IELU

Konkursa norises laiks – no 2021. gada 20. jūlija līdz  18. oktobrim.

ŽŪRIJAS KOMISIJAS ZIŅOJUMS

RĪGĀ,

2021.

`

1. Metu konkurss “Biroju ēku kompleksa izveide Rīgā, kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu “ turpmāk tekstā – Konkurss

1.1 Konkursa mērķis ir iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski pārdomātu ilgtspējīga biroju ēku kompleksa jaunbūves metu, atbilstošu nolikuma un projektēšanas programmas prasībām, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp konkursa dalībniekiem.

1.2. Konkursa priekšmets ir SIA „Satekles Business Center“ biroju ēku kompleksa apbūves iecere Rīgā, kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu. Apbūves iecerei jāietver arhitektoniskos risinājumus un teritorijas kopējo ģenerālplānu biroju ēku kompleksa izveidei trijos, savstarpēji saistītos, zemes gabalos, Rīgā, Birznieka Upīša ielā 2, Birznieka Upīša ielā 4 un Dzirnavu ielā 106 (turpmāk tekstā – Konkursa objekts).

Kopējais Konkursa godalgu fonds: 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro, 00 centi).

2. Konkursa pasūtītājs – SIA “Linstow Baltic”, reģistrācijas nr. 50003702891, juridiskā adrese: Stacijas laukums 4, Rīga, LV-1050, projektu direktors Andis Kublačovs, tel. +371 29133487, e-pasts: andis.kublacovs@linstow.lv

Saskaņā ar Nekustamā Īpašuma Rīgā, kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu (Zemes gabalu kadastra Nr. 0100 031 0138, 0100 031 0002, 0100 031 0009) īpašnieku maiņu, SIA “Satekles Business Center”, vienotais reģ. Nr. 40003344175, pārņem visas SIA “Linstow Baltic” saistības.

3. Konkursa žūrijas komisijas sastāvs.

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs: Dr. arch. Jānis Dripe, Pasūtītāja pārstāvis.

Žūrijas komisijas locekļi:

Andis Kublačovs, Projektu direktors / pilsētplānotājs, Pasūtītāja pārstāvis,
Ēriks Bergmans, nekustamo īpašumu tirgus eksperts, Pasūtītāja uzaicinātais pārstāvis,
Edgars Bērziņš, sertificēts arhitekts, pilsētplānotājs, Pasūtītāja uzicinātais pārstāvis,
Gvido Princis*, arhitekts, Rīgas pilsētas arhitekts, Pilsētas arhitekta dienesta vadītājs,
Ventis Didrihsons, sertificēts arhitekts, LAS nozīmētais pārstāvis,
Viesturs Brūzis, arhitekts, Rīgas pilsētas būvvaldes nozīmētais pārstāvis,
Aigars Kušķis, arhitekts, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nozīmētais pārstāvis,
Vilnis Šlars, sertificēts arhitekts, Rīgas pilsētas arhitekta dienesta nozīmētais pārstāvis,
Anna Ancāne, arhitekte, NKMP nozīmētā pārstāve.

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre:

Dace Kalvāne, sertificēta arhitekte, LAS pārstāve

*Žūrijas komisijā saskaņā ar Linstow Baltic Projektu direktora Anda Kublačova sniegto informāciju, aizstāts viens žūrijas komisijas loceklis. Pasūtītāja pārstāvja Robert Martin (Zviedrija) vietā žūrijas komisijā strādā Rīgas pilsētas arhitekta dienesta vadītājs, Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis.

4. Žūrijas komisijas ziņojums

Metu konkursā tika iesniegti 6 darbi.

Žūrijas komisija konkursa darbu vērtēšanu veica attālināti vairākās darba sesijās. Pirms žūrijas komisijas darba Metus izskatīja Konkursa Pasūtītāja izveidotā Tehniskā komisija, Rīgas pilsētas Būvvaldes kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa un Nacionālās kultūras mantojumu pārvalde, atzīmējot katra iesniegtā meta atbilstību vai neatbilstību konkursa Projektēšanas programmā definētajām prasībām, kā arī Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk tekstā – RVC AZ TIAN).
Žūrijas komisija vērtēja piedāvājumus pēc Konkursa nolikuma 10. punktā noteiktajiem kritērijiem, īpašu uzmanību veltot:

– publiskās ārtelpas kvalitātei, publiskajai pieejamībai un sabiedrības labumam, ko kvartāls dod pilsētai (kvartāla caurstaigājamība, publiskā ārtelpa iekškvartālā, ielas telpas atkāpes, ieejas akcenti, savienojums starp Satekles un EBU ielām);
– akcenta potenciālajai iespējamībai un arī telpisko akcentu diferenciācijai starp būvniecības procesā esošo Novira Plaza, Origo un konkursa teritoriju;
– arhitektūras valodai, tonalitātei un lietoto arhitektūras izteiksmes principu atšķirībai no tuvumā esošajiem kvartāliem vai būvēm (Novira Plaza, Origo);
– niansēm Satekles ielas fasādes risinājumā un telpiskajām inovācijām (asprātībām) un likumiskajam ietvaram, kas atļautu tās realizēt;
– būtiskiem aspektiem Rīgas pilsētas vēsturiskā centra kontekstā – iedibināto mērogu, ielas telpas detalizāciju (Elizabetes un EBU ielas), tonālās nianses apjomu risinājumos,  detalizācijas smalkumu un materiālu lietojumu;
– Elizabetes ielas frontes pagriezienam un ielas noslēguma apbūvei, ņemot vērā Padomju laika pilsētplānošanas kļūdas (esoša viesnīcas augstbūve Elizabetes ielas asī) un dialogu ar konkursa teritoriju.

Žūrijas komisija lūdz RVC Padomei, kā augstākajai lēmējinstitūcijai normatīvā apbūves regulējuma jomā RVC AZ teritorijā, izvērtēt un atbalstīt arhitektoniskos risinājumus, kuru īstenošanai traucē esošie regulējumi. Konkursa teritorija atrodas pārejas/robežsituācijā starp RVC tradicionālajām vērtībām  Rīgas stacijai piegulošo jauno pilsēttelpu.  Atsevišķus regulējumus uz konkrēto pilsētbūvniecisko situāciju var attiecināt pēc būtības, nevis burtiskā traktējumā.  

Žūrijas komisija 2021. gada 9. novembrī beidza iesniegto Metu vērtēšanu un sagatavoja Žūrijas komisijas atzinumu.

5. Žūrijas komisijas lēmums par Metu konkursa uzvarētāju, godalgu ieguvējiem un balvu sadalījumu:

Vērtēšanas kritēriji, saskaņā ar RCK konkursa nolikuma 10. punktu, ir sekojošie:

* būvapjoma iekļaušanās kopējā pilsētbūvnieciskajā situācijā un pilsētvides prasību nodrošinājums, t.sk.:
 –  apbūves ieceres atbilstība apbūves noteikumiem;
 – atbilstība kultūrvides kontekstam un iekļaušanās pilsētvides mērogā;
– apbūves ieceres teritorijas labiekārtojuma un vides pieejamības nosacījumu kvalitāte,

* arhitektoniskā kvalitāte, biroju ēku kompleksa funkcionalitāte un atbilstība nolikumam un projektēšanas programmai, t.sk.:
 – arhitektoniskās idejas novatorisms un oriģinalitāte;
– plānojuma un arhitektoniskās formu valodas atbilstība ēku kompleksa izmantošanas mērķim (t.sk., fasādes materiālu izvēle, to estētiskā kvalitāte un krāsu/faktūru/tekstūru risinājums.

* citi specifiski kritēriji pēc Žūrijas komisijas ieskatiem.

Žūrijas komisija nolēma piešķirt darbam ar:

*devīzi “LQ111” pirmo vietu un  15 000.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši EUR) balvu;

*devīzi “ELIZABETES CORNER” otro vietu un 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši EUR) balvu;

*devīzi “HIGH SKY” trešo vietu un 5 000.00 EUR (pieci tūkstoši EUR) balvu.

6. Rezultātu paziņošana un Devīžu atvēršana

Devīžu atšifrējumu un kvalifikācijas dokumentu atvēršanas sēde notika tiešsaistē 2021. gada 16. novembrī, plkst. 12:00.

7. Ziņa par uzvarētāju un godalgu saņēmējiem:

META DEVĪZEGODALGAAUTORS
LQ1111. vieta un 15 000.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši EUR, 00 centi)Personu apvienība „L.SN“, kura sastāv no: SIA “LAUDER ARCHITECTS“ Reģ. Nr. 40203019924, Adrese – Purva iela 13, Rīga, LV1007 SIA “SARMA & NORDE Arhitekti“ Reģ. Nr. 40103084449, Adrese – Grēcinieku iela 11a – 5, Rīga LV1050
ELIZABETES CORNER2. vieta un 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši EUR, 00 centi)SIA „MARK ARHITEKTI“ Reģ. Nr. 40103263364, Adrese – Pulkveža Brieža iela 39, Rīga, LV 1045
HIGH SKY3. vieta un 5 000.00 EUR (pieci tūkstoši EUR, 00 centi)SIA „ARPLAN” Reģ. Nr. 40003528365, Adrese – Elijas iela 17 – 3, Rīga, V 1050

Dace Kalvāne,

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre                                                            

Žūrijas komisijas ziņojums ar uzvarētājiem