J: Projektēšanas programmas 9. punktā prasīts piemērot arhitektonisku akcentu Elizabetes un Satekles ielas stūra risinājumā, un norādīts, ka arhitektoniskais akcents pieļaujams ~30m augstumā.
Vai prasība par akcenta izvedi un priekšizpētes rezultātā iegūtais modelētais apjoms, kur ēkas pamatapjoma augstums ir 28,5m ir jāpieņem kā konkursa uzdevums, ja tie ir pretrunā apbūves noteikumiem?
Atbilstoši RVC AZ apbūves noteikumiem arhitektoniskā akcenta kopējā platība nepārsniedz 5% no būves augšējā stāva platības un, tas kalpo tikai kā ēkas arhitektoniskās kompozīcijas vertikāls elements un nav funkcionāli izmantojams. Tāpat RVC AZ maksimālais būves augstums ir 24m.
A: Saskaņā ar RVC AZ maksimālais būves augstums ir 24m + 20% arhitektoniskais akcents, kas ir līdz 5% apmērā no augšējā stāva platības, kā arī iespējams pilsētbūvnieciskais akcents, savukārt, pie ielām, kur nav akcentu, būve nedrīkst izvirzīties ārpus 45° leņķa veidotās telpas, mērot no ielas pretējās puses būvlaides.
Ņemot vērā RVC AZ TIAN 318.5. punktu par izcilas kvalitātes arhitektūras priekšlikumu (ja konkursa rezultātā iegūts izcilas kvalitātes arhitektūras priekšlikums, pieļaujamas atkāpes no Noteikumiem, ja to pirms izskatīšanas Padomē atbalsta Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija un VKPAI (tagad NKMP). Minētās atkāpes nedrīkst būt pretrunā ar būvnormatīvu prasībām un negatīvi ietekmēt RVC un tā aizsardzības zonas kultūrvēsturiskās vērtības un publiskās ārtelpas kvalitāti), konkursa pretendenti drīkst radošāk interpretēt TIAN, argumentējot to. Arhitektonisko risinājumu pamatojumu un izcilības kvalitāti vērtēs profesionāla žūrija, rekomendējot relatīvi labāko piedāvājumu turpmākajai izstrādei
J: Priekšizpētes dokumentā vairākkārt uzsvērts, ka zemesgabalu apvienošana ir būtiska projekta realizēšanā, tomēr no projektēšanas uzdevuma prasība apvienot ir izņemta. Vai tas ir gala lēmums, ka prasība ir noraidīta un tāpēc apvienošana konkursa izstrādē nav jāņem vērā?
A:Pašreizējā konkursa teritorijas kvartāla vēsturiskā struktūra ir kardināli izmainīta/transformēta jaunas ielas – tag. Satekles ielas – izveidei, kā rezultātā E. Birznieka – Upīša ielas 2 zemesgabalu no trijām pusēm ierobežo ielas.
Lai konkursa teritorijā īstenotu RVC AZ TIAN noteikto perimetrālo apbūvi, tā kvartālā jāveido gar trijām ielām, kas konkrētajai teritorijai ir iespējama tikai apvienojot zemes gabalus. Konkursa mērķis ir sasniegt iespējami labāko rezultātu (lūdzu skatīt arī 1. jautājuma atbildi par izcilas arhitektūras priekšlikumu saskaņā ar RVC AZ TIAN 318.5.).
J: Kādi ir apsvērumi, kāpēc ātrijs ir paredzēts tikai ēkas pirmajos divos stāvos? Vai ir kādi ierobežojumi to veidot visā ēkas augstumā?
A: Projektēšanas programmā ir definēts sekojošais: “Plānojot galvenā apjoma cirkulārās funkcionālās saites, rast iespēju pagalma daļu 1. un 2. stāvā veidot kā galveno publiski pieejamo ēkas centrālo divu līmeņu ātriju vai vestibilu, tādejādi nodrošinot pieeju visām publiskajām funkcijām, kādas vien būtu iespējamas. Šajā zonā jāparedz izvietot galvenās plūsmu vertikālās komunikācijas – kāpnes un liftus.”
Pēc būtības pirmais stāvs vai pirmais/otrais stāvs ir domāts publiskajām funkcijām, kas būtu nodalāmi no pārējos stāvos plānotajām ierobežotas piekļuves biroju telpām. Papildus konkursa ietvaros sagaidām priekšlikumus vai un kā varētu projektā iekļaut cetrālā ātrija / segta iekšpagalma risinājumus jaunbūves apjomam.
J: Kādai ir jābūt plānojuma elastībai, cik biroja īrnieku paradzēt tipveida stāvā?
A: 2) Biroju telpu plānojumu ieteicams veidot elastīgu, lai tas būtu piemērojams gan vienas lielas kompānijas vajadzībām, gan līdz ~10 uzņēmumiem (vēlamais atsevišķi nodalāmas biroju vienības lielums 500-600m2).
J: Projektēšanas programmā tiek prasītas autonovietnes 25 automašīnām, kā tiek pamatots šāds novietņu skaits, ja tas neatbilst RVC AZ TIAN?
A: Saskaņā ar 2017. gada 12.04. izdotās būvatļaujas Nr. BV-17-385-abv/L 20. punktu un 2017. gada 21.02. izdotās būvatļaujas Nr. BV-17-185-abv/L 8. punktu: autonovietņu skaits nedrīkst pārsniegt 30% no RVC AZ TIAN 73. punktā norādītā autonovietņu skaitu. Viesnīcas jaunbūves un ēkas pārbūves būvprojektā 2017. gadā ir akceptētas 4 (četras) autostāvvietas zemesgabalā E. Birznieka - Upīša ielā 2 un 7 (septiņas) autostāvvietas E. Birznieka - Upīša ielā 4. Lūdzu skatīt konkursa pielikumus Nr. 5_7_1_GP-01_Upisa-2.pdf un 5_7_2_GP-01_Upisa-4.pdf.
J: Konkursa programā tiek prasīts, ka ēkām ir jābūt savstarpēji savienotām, bet jāspēj izmantot katru atsevišķi. Vai šajā gadījumā runa iet par vienu jaunbūvi un divām vēsturiskām ēkām? Vai tiek pieņemts, ka jaunbūvē sastāv no dažādām ēkām savienojot tās ar centrālo ātriju.
A: Runa, galvenokārt, ir par jaunbūvi, kur 1. un 2. stāvu vēlams veidot kā galveno publiski pieejamo ēkas centrālo divu līmeņu ātriju vai vestibilu, tādējādi nodrošinot pieeju visām publiskajām funkcijām. Konkursa teritorijā esošās kultūrvēsturiskās ēkas ir jāiekļauj biroju kompleksā, optimāli būtu, ja mūra ēka ir savienota ar jaunbūvi, koka ēka varētu būt brīvstāvoša.
Konkursa teritorija atrodas perimetrālās apbūves kvartālā, kas nozīmē, ja ir atsevišķas ēkas, tad tās ir savstarpēji bloķētas.
J: Vai kravas liftam ir jāapkalpo visi stāvi, ieskaitot arhitektonisko akcentu?
A: Kravas liftam ir jāapkalpo visi stāvi, izņēmums var būt arhitektoniskais akcents.
J: Vai 800 darbinieki paredzēti ieskaitot vēsturiskās ēkas?
A: Jā, visā Konkursa teritorijā.
J: Vai metā jāpiedāvā risinājumi vēsturiskajām ēkām, vai tie var palikt shematiski?
A:Saskaņā ar Projektēšanas programmas punktu 8.1.1.: Konkursa teritorijā esošās kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas Ernesta Birznieka-Upīša ielā 4 (būvju kadastra apzīmējumi 0100 031 0002 001 un 0100 031 0002 002) paredzēt iekļaut biroju kompleksā, piemērojot telpas biroja funkcijām ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 031 0002 002) un komercfunkcijām ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 031 0002 001.
J: Vai vēsturiskām ēkām nepieciešama tieša piekļuve pazemes auto un velosipēdu novietnei?
A: Nē, piekļuve pazemes auto un velosipēdu novietnei ir nepieciešama primāri no jaunbūves.
J: Konkursa Projektēšanas programā tiek prasīts izstrādāt modeli BIM LOD 200, vadoties no esošiem labas prakses piemēriem. Bet nolikumā tiek minēts, ka LOD 200 jāizstrādā tikai fasāde un jāiesniedz DEA, OBJ vai IFC ar tekstūrām. Vai varat šo precizēt? Vai modelis tiks lietots tikai, lai novērtētu kā meta piedāvājums iesēžas apkārtējā pilsētvidē? Vai ar BIM modeli tiks veikti kādi kontrolaprēķini?
A:Konkursa nolikumā ir prasīts 3D modelis LOD200, kas atspoguļo tikai ēku fasādes, par darba mērvienību izvēloties m.
Modelis tiks lietots, lai novērtētu meta piedāvājuma iederību apkārtējā vidē. Kā kontrolmērījums varētu būt būvpjoma augstuma pārbaude.
J: Lūdzu skaidrot: ja konkursa Dalībnieks ir personu apvienība, kas tiek izveidota dalībai šajā konkursā (Nolikuma p.7.1, šķiet, to pieļauj);
J1: - kā šādam Dalībniekam varētu būt pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā, vispār jebkāda pieredze? (Nolikuma p.7.5) Vai nepietiek ar to, ka pieredze ir Personām, kas veido Apvienību? Vai šādai pieredzei jābūt visām Personām, kas veido Apvienību?
A1: Konkursa Dalībnieks Nolikuma izpratnē ir jebkura juridiska vai fiziska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi Meta piedāvājumu Konkursā saskaņā ar Nolikuma prasībām. Attiecīgi, līdzšinējai pieredzei ir jābūt tam personas apvienības dalībniekam, kurš veiks projektēšanas darbus.
J2: - vai šī personu apvienība tiešām jāreģistrē kā Būvkomersants? Vai nav pietiekami, ka Būvkomersantu reģistrā ir reģistrētas visas vai vismaz viena no Personām?
A2: Saskaņā ar Nolikuma 7.4. punktu, Būvkomersantu reģistrā ir jābūt reģistrētam Konkursa dalībniekam. Ja Konkursa dalībnieks ir personu apvienība, tad prasība attiecas uz apvienības biedru vai apakšuzņēmēju, kas veiks projektēšanas darbus. Līdz ar to, ja Konkursa dalībnieks ir personu apvienība, visiem dalībniekiem ir jābūt reģistrētiem Būvkomersantu reģistrā. Attiecīgi personu apvienība iesniedz Sabiedrības līgumu, kurā norādītas pārstāvības tiesības, atbildības sadalījums un tas, kurš no dalībniekiem būs galvenais projektēšanu darbu veicējs. Ja sabiedrības līgumā nav noteiktas pārstāvības tiesības, pieteikumu paraksta, ievērojot Nolikuma 7.1. punktā noteikto kārtību.
J: Kāda konkrēti kvalifikācija tiek prasīta BIM ekspertam? Patstāvīgās prakses tiesības apliecinošs dokuments - kādā sfērā?
A: BIM ekspertam jāiesniedz kompetences un pieredzes apliecinājums (piemēram, sertifikāti par mācībām, projektu uzskaitījums, norādot konkrēto lomu BIM sadaļā).
Patstāvīgas prakses tiesības apliecinošs dokuments iesniedzams reglamentētajās jomās.
J: Vai pasūtītājs būtu ieinteresēts izskatīt konkursa nodošanas termiņa pagarinājumu par 3-4 nedēļām, kā rezultātā iegūstot labākus un, iespējams, arī skaitā vairāk darbus projekta teritorijai?
A: Konkrētajā situācijā Pasūtītāja laika grafiks ir ierobežots, tāpēc konkursa norise netiks pagarināta.